Tikslas – Amerika 2019 kūrėjai (Kanada)

„Tikslas – Amerika“ interaktyvus lietuviško paveldo Amerikoje žemėlapis sukurtas tos pačios kūrėjų komandos kaip internetinė lietuviško paveldo už Lietuvos ribų enciklopedija „Gabalėliai Lietuvos„. Taip pat šis žemėlapis nebūtų įmanomas be didelės Amerikos lietuvių, Lietuvos, JAV ir Kanados įstaigų ir institucijų pagalbos.

Toliau pateikiamas prisidėjusiųjų prie „Tikslas – Amerika 2019“ ekspedicijos žmonių sąrašas, kuriems ekspedicijos dalyviai reiškia savo padėką. prisidėjusieji prie 2017 metų ekspedicijos yra čia ir prie 2018 metų ekspedicijos yra čia.

Komanda

Augustinas Žemaitis
Augustinas – „Global True Lithuania“ puslapio apie lietuvišką paveldą už Lietuvos ribų kūrėjas. Jo straipsniai publikuoti žurnaluose „Vytis“ ir „Draugas“ JAV, taip pat pagrindiniuose naujienų portaluose Lietuvoje. Jis taip pat turi puslapį True Lithuania – išsamiausią lietuvišką tinklapį apie Lietuvą anglų kalba. Augustinas ir – aistringas keliautojas, aplankęs daugiau nei 109 šalis, labai domisi įvairiomis kultūromis, yra parašęs knygą apie pasaulio raštų sistemas, jam priklauso internetinė svetainė apie pasaulio himnus, taip pat kitos svetainės (iš viso 19).

Augustinas – projekto „Tikslas – Amerika“ vadovas. Ekspedicijos metu palaikė ryšį su Amerikos lietuviais, fotgrafavo objektus, rengė straipsnių aprašus, filmavo, palaikė ryšius su žiniasklaida ir sukūrė interaktyvų lietuviškų vietų žemėlapį.

E-mail: augustinas.zemaitis@gmail.com .

Aistė Žemaitienė
Aistės pagrindinė veiklos sfera – advokatė, besispecializuojanti Lietuvos pilietybės atkūrimo, lietuvių kilmės liudijimo išdavimo ir pan. srityse.
„Tikslas – Amerika 2019“ metu ji vairavo automobilį (sukarta per 5000 km), rengė interviu su vietiniais žmonėmis, filmavo juos, palaikė ryšius su Lietuvos bei Amerikos žiniasklaida, rengė teisinius projekto dokumentus.

E-mail: aiste.zemaitiene@gmail.com .

Rėmėjai

Pagrindiniai rėmėjai


Lietuvių fondas

Lietuvių kredito unija Monrealyje „Litas“

Ročesterio lietuvių draugija

Didieji rėmėjai

Detroito (Southfield) Dievo Apvaizdos lietuvių parapija Toronto Lietuvių namai Londono (Ontarijuje) Šiluvos Mergelės Marijos parapija JAV lietuvių bendruomenės Mičigano skyrius Philip Shapiro ir Aldona Sudeikienė Shapiro
JAV lietuvių bendruomenės Detroito skyrius Vismantas Vidugiris Daniel Morris JAV lietuvių bendruomenė Meine „Atlantas“ Anne Tubinis Audette

Kiti rėmėjai

„Tikslas – Amerika 2019“ taip pat rėmė Jonas Butkus, Zita Bersėnaitė, Danguolė Jurgutienė, Jim Zavist, Algirdas and Amanda Muliolis, Mary Agnes Mikalauskas, Michelina ir Algirdas Beniušiai, Arūnas Eigirdas, Vaiva Vitkutė, Zigmas Skučas, Dalia Armstrong, Darius Savolskis, Teresė Vaitkūnaitė, Linas Mikulionis, Raminta Vilkienė, Rūta Poškienė, Aušra Karkienė, Vida Bumbulytė-White, Birutė Samson, Irena Punkris, Birutė Lapinskas, Tomas ir Elena Šiurnos, Joana Adomonytė, Zina Urbonas, Mary Anne Kuslikis, Birutė Degutis, Vida Verbickienė, Aldona Stanaitienė, Ilona Stanaitis, Marytė Mikelėnas McLoughlin, Marius, Aloyzas Stankevičius.

Už pastogę „Tikslas – Amerika 2019“ dalyviai dėkoja Jolantai Stasiulevičienei (Torontas), Kazimierui Deksniui (Hamiltonas), stovyklai „Romuva“, Monrealio Aušros vartų lietuvių parapijai, Patricijai Hopkins (Rumforde), Lietuvių pranciškonų vienuolynui (Kenebunke), Andriui Dundurui (Klivlande), Almantui Galvanauskui (Ann Arbor), Aldonai Valaškevičienei (Londone).

Spauda

Apie projektą ir ekspediciją spausdino, rašė ir rodė: JAV lietuvių laikraštis „Draugas“, LRT plius laida „Pasaulio lietuvių žinios“, kiti laikraščiai, žurnalai, radijo stotys, televizijos Lietuvoje ir Amerikoje. Visiems esame labai dėkingi!

Vietos pagalbininkai JAV ir Kanadoje

„Tikslas – Amerika 2019“ savanoriai susitiko per 400 žmonių, kurie vienu ar kitu būdu padėjo projektui, juo domėjosi. Žemiau pateikiamas sąrašas tų, kurie parodė ir papasakojo apie lietuviškas vietas Kanadoje, pasirūpino, kad į jas būtų galima patekti ir visa užfiksuoti. Iš anksto atsiprašome, jei kas liks nepaminėtas, taip pat už kai kurių nuotraukų kokybę – orientuodamiesi, kad būtų užfiksuotas lietuviškas paveldas, koncentravomės į jo fiksaciją.

Jei pageidautumėte, kad Jūsų nuotrauka būtų pakeista ar paminėtos kitos detalės, susisiekite augustinas.zemaitis@gmail.com .

Torontas, Ontarijo provincija, Kanada

Prelatas Edmundas Putrimas
Edmundas Putrimas – monsinjoras, prelatas, besirūpinantis lietuviais katalikais tikinčiaisais ir kunigais išeivijoje. Sužinojęs apie projektą “Tikslas – Amerika”, prelatas juo ėmė nuoširdžiai domėtis, suteikė daug informacijos savanoriams ir padėjo, kuo galėjo.
Nors gimęs ir augęs Kanadoje, lietuviškai kalba tiesiog puikiai.
Aurelijus Kasparavičius
Aurelijus Kasparavičius – kunigas, vienuolis iš Alytaus. Siekė būti muziku (smuikininku), kai penkiolikos susipažino su pranciškonais ir suprato, kad nori prisijungti prie šios brolijos. Kanadoje jau septinti metai (2019 m. duomenimis). Nesuklysime pasakę, kad Aurelijus buvo tarsi “Tikslas – Amerika” vadybininkas Kanadoje – padėjo organizuoti ne tik paveldo objektų lankymą, susitikimą su vietos lietuviais, bet ir rūpinosi “Tikslas – Amerika” savanorių nakvyne ir kitais žemiškaisiais rūpesčiais.
Genovaitė Kobelskis
Genovaitė Kobelskis į Kanadą atvyko iškart po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Šiuo metu ji yra Lietuvių namų Toronte valdybos narė. Genovaitė “Tikslas – Amerika” dalyvius labai maloniai sutiko, daug papasakojo apie Lietuvių namus ir juose veikusias organizacijas.
Diana Jasiukaitienė
Diana Jasiukaitienė – jauna Lietuvių namų Toronte vadovė. Iš Lietuvos į Kanadą atvyko maždaug prieš 7 metus (2019 duomenimis) ir prisijungė prie lietuviškų veiklų. “Tikslas – Amerika” dalyviams Diana aprodė Toronto lietuvių namus, barą LOKYS.
George Valaitis
George Valaitis – “Vilniaus rūmų” senjorų rezidencijos Toronte vedėjas, “Tikslas – Amerika” savanoriams surengęs ekskursiją po ją.
Jurgis tris kartus buvo Lietuvoje, ir, nors gimęs Kanadoje, puikiai kalba lietuviškai.
Antanas Šileika
Antanas Šileika – žymus Kanados lietuvių rašytojas, susidomėjęs “Gabalėliai Lietuvos” lietuviško paveldo už Lietuvos ribų enciklopedija dar gerokai iki prasidedant ekspedicijoms “Tikslas – Amerika” ir morališkai rėmęs jau joms prasidėjus.
Kaip pats sakė, Kanadoje jis rašo apie Lietuvą, nes apie ją yra tiek mažai žinoma. Savo šeštajai knygai iliustruoti jis pasirinko tarpukario Lietuvos žemėlapį, Augustino nupieštą iliustruoti truelithuania.com pasakojimui apie tarpukarį, ir šią knygą su padėka padovanojo Augustinui ir Aistei besilankant Toronte.
Algimantas Žilinskas
Algimantas Žilinskas buvo lietuvių liuteronų parapijos vadovas Toronte 57 metus. Kaip pats sako, į pensiją ėjo tris kartus. Paskutines liuteroniškas pamaldas jis laikė 2017 m. per Kūčias, ir bažnyčia buvo sausakimša, nors oras buvo labai prastas, siautė pūga.
Žmona Rūta nuo Tauragės. Turi 2 dukteris.
“Tikslas – Amerika” dalyvius priėmė savo namuose ir suteikė daug informacijos apie lietuvių liuteronų gyvenimą už Atlanto.

Misisauga, Ontarijo provincija, Kanada

Jolanta Stasiulevičienė
Jolanta Stasiulevičienė “Tikslas – Amerika 2019” ekspedicijos dalyvius maloniai priglaudė pas save namuose Misisagoje, kur lietuviai visada laukiami ir iš Lietuvos yra svečiavęsi daug svečių – Gytis Paškevičius, Virgis Stakėnas, daugelis kitų. Kaip pasakojo pati Jolanta, į Kanadą jiedu su vyru persikėlė dėl vaikų, dar 1995 m., o dabar vienas jų sūnų gyvena Londone, kitas – Lietuvoje.
Jolanta daug metų praleido tarnaudama Kanados lietuvių bendruomenei.
Nerijus Šmerauskas
Kunigas Nerijus Šmerauskas iš Kauno buvo paskirtas tarnauti Kanados lietuviams katalikams 2017 m. ir nuo to laiko gyvena ir dirba Kanadoje. Jis smarkiai prisidėjo prie “Tikslas – Amerika” dalyvių projekto dalies įgyvendinimo Misisagoje ir kitur Kanadoje – suteikė įvairią pagalbą, lydėjo juos į paveldu pulsuojančias vietas.
Vytautas Pečiulis
Vytautas Pečiulis – Šv. Jono tautinių kapinių Misisagoje valdybos pirmininkas, kartu su žmona Irena išauginęs 4 vaikus. Turi anūką, kurį moko lietuviškai. Vytautas Pečiulis nuoširdžiai rūpinasi kapinėmis, jo dėka įrengtas paminklas Šaulių atminimui, daug kitų gražių dalykų kapinėse.
Danguolė Juozapavičiūtė
Danguolė Juozapavičiūtė, kaip pati pasakojo, išėjusi į pensiją ėmėsi savanoriškos veiklos Kanados lietuvių archyve, vadovauja ir kitiems jo savanoriams. Danguolė padėjo “Tikslas – Amerika” savanoriams nepasiklysti archyvuose ir rasti visą juos dominusią medžiagą apie Kanados lietuviškas pasaulietines ir parapines vietas.
Sigina Katkauskaitė
Sigina Katkauskaitė ėmė interviu ir rašė apie „Tikslas – Amerika 2019“ ekspediciją Kanados lietuvių laikraštyje „Tėviškės žiburiai“ iki ekspedicijai prasidedant, jai jau prasidėjus ir po jos. Sigina taip pat aprodė laikraščio patalpas „Anapilio“ lietuvių sodyboje.

Vasaga, Ontarijo provincija, Kanada

Audra Stončiūtė
Keturi iš Audros senelių persikėlė į Kanadą iš Lietuvos bėdgdami nuo Sovietų okupacijos. Dabar Audra yra Kanados lietuvių jaunimo bendruomenės valdybos narė.
Juozas Šileika
Juozas Šileika – mokytojas, išėjo į pensiją 55 metų amžiaus ir tada visam laikui persikėlė į Vasagą. Šiuo metu dirba pakaitiniu mokytoju tada, kai kuris iš mokytojų jo gyvenamoje teritorijoje suserga ir reikia šį pavaduoti. Sutikęs ekspedicijos dalyvius Vasagoje, papasakojo apie šalia Gerojo Ganytojo bažnyčios veikusią vasaros stovyklą lietuvių vaikams, Petrulio restoraną ir kitas lietuviškas vietas.

Hamiltonas, Ontarijo provincija, Kanada

Kazimieras Deksnys
Kazimieras Deksnys – Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas, gimęs ir augęs Kanadoje, tačiau nesuskaičiuojamą kiekį gyvenimo valandų paskyręs lietuviškai veiklai. “Tikslas – Amerika” dalyvius Kazimieras ir jo žmona Klara priėmė apsistoti Burlingtone, iš kur buvo paprasčiau aplankyti Hamiltono ir aplinkines lietuviškas vietas.
Silvija Stonkutė Johnston
Silvija dirba Hamiltono kredito unijoje TALKA, įkurtoje lietuvio Lengniko. Silvija papasakojo apie TALKOS istoriją ir pradžią Kanadoje.
Daiva Leleikaitė
Daiva dirba Hamiltono kredito unijoje TALKA, įkurtoje lietuvio Lengniko. Daiva papasakojo apie TALKOS istoriją ir pradžią Kanadoje.
Aldona Stanaitienė
Aldona Stanaitienė sutiko „Tikslas – Amerika 2019“ savanorius per lietuviškas Mišias Hamiltone, papasakojo bažnyčios istoriją, taip pat parodė kitas Hamiltono vietas, įskaitant, bet neapsiribojant, lietuvių senelių namus RAMBYNAS.

Sant Keterinsas, Ontarijo provincija, Kanada

Vincent Gircys
Vincent Gircys – būdamas mažas, priešingai, nei jo seserys, lietuvių mokyklos nelankė ir laikė save kanadiečiu, o ne lietuviu. Visą gyvenimą dirbo policininku – pėdsakų tyrėju, ir tik būdamas gerokai vyresnis susidomėjo Lietuvos politika. Kol kas Lietuvoje jam būti neteko, tačiau neabejoja, kad vieną dieną ten nuvyks ir galimai pasiliks visam laikui. Turi 2 sūnus, kuriems Aistė padeda atkurti Lietuvos pilietybę.
Vincentas Aistę ir Augustiną Žemaičius susitiko Sant Katerinso miestelyje ir drauge su jais aplankė buvusią Marijos Angelų karalienės lietuvių bažnyčią, nors, kaip pats sakė, nors gyvena netoliese ir jau netrumpai, niekad neįtarė, kad šiame miestelyje būta lietuvių bažnyčios.

Niagara Folsas, Niujorko valstija, JAV

Peter Goodrich
Tėvas Peter Goodrich – Nepriklausomos anglikonų bažnyčios (Kanados sinodas) įkūrėjas. Įsigijo buvusią lietuvių bažnyčią Niagara Falls (JAV). Ne tik jos nei kiek nepakeitė, tačiau ir labai susidraugavo su lietuviais – jį kiekvieną sekmadienį galima sutikti Hamiltono (Ontarijuje, Kanadoje) lietuviškose Mišiose, kur jis yra visada labai laukiamas. Tėvas Peter Goodrich Aistę ir Augustiną Žemaičius sutiko buvusioje Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje Niagara Falls ir papasakojo apie šios bažnyčios istoriją bei jos įsigijimo prielaidas.

Stovykla „Romuva“, Ontarijo provincija, Kanada

Viktoras Šimkus
Viktoras Šimkus – turi du sūnus. Nors gimęs ir augęs Kanadoje, lietuviškai kalba labai gerai. Visą gyvenimą dirbo ugniagesiu Toronte. Skautas, skautų vyčių (suaugusiųjų, davusių įžadus visą gyvenimą būti skautais) vadovas. Aistę ir Augustiną Žemaičius pasitiko “Romuvos” stovykloje Kanadoje ir viską joje jiems aprodė.

Otava, Ontarijo provincija, Kanada

Julijus Rakitskis
Julijus Rakitskis – ministeris – patarėjas, laikinasis reikalų patikėtinis Lietuvos Respublikos ambasadoje Kanadoje. „Tikslas – Amerika 2019“ savanorius jis sutiko Lietuvos Respublikos ambasadoje Kanadoje ir daugiau papasakojo jiems apie Kanados lietuvių bendruomenes.

Monrealis, Kvebeko provincija, Kanada

Paulius Mališka
Kunigas Paulius Mališka – gimęs ir augęs Monrealyje, puikiai kalba lietuviškai, apie Lietuvą žino daugiau nei tūlas lietuvis, gyvenantis Lietuvoje. Projekto “Tikslas – Amerika” komandai jis labai padėjo – rūpinosi kiekviena jų kelionės smulkmena Monrealyje, apnakvindino klebonijoje – pats gyvena ne klebonijoje, o savo su broliu iš tėvo paveldėtame bute, nes klebonijoje dažnai priima lietuvius, ypač tuos, kuriuos ištiko bėda – kaip pats sakė, negalėtų ramiai miegoti žinodamas, kad bent vienas lietuvis Monrealio gatvėse kenčia.
Joana Adamonytė
Joana Adamonytė gimė ir gyvena Monrealyje, dipukų duktė, labai rūpestinga, išvežiojo visas vyresnes damas po “Tikslas – Amerika” pristatymo Monrealio Šv. Kazimiero bažnyčioje namo, taip pat nuoširdžiai rūpinosi, kad “Tikslas – Amerika” ekspedicija Monrealyje praietų sklandžiai.
Arūnas Staškevičius
Arūnas Staškevičius – Lietuvos garbės konsulas Kanadoje, kuris gyvena Monrealyje. „Tikslas – Amerika 2019“ savanoriams jis daugiau papasakojo apie Monrealio lietuviškas vietas, o taip pat buvo tas asmuo, kuris į „Tikslas – Amerika“ rezultatų pristatymą atnešė žinią, kad Monrealio kredito kooperatyvas „Litas“ nusprendė solidžiai prisidėti prie „Tikslas – Amerika“ projekto.
Antanas Mickus
Antanas Mickus – Monrealio vyrų okteto narys, gimęs ir augęs Monrealyje, puikiai kalbąs lietuviškai. Išaugino kelis vaikus, didžiavosi, kad vienas sūnus visą ranką išsitatuiravęs lietuviškais kryžiais ir Vyčiu.
Prieš trejus metus vedė antrą kartą ir žmona Lina iš Radviliškio atvyko gyventi į Monrealį. Tokiu būdu tapo viena retų lietuvių, kurie atvyksta iš Lietuvos į Monrealį šiuo metu – kiek teko girdėti, emigracija į Monrealį iš Lietuvos tapo ypač maža todėl, kad Kvebeko valstijoje, kurioje yra šis miestas, pagrindinė kalba yra prancūzų, o ne anglų kalba. Antanas ir Lina ekspedicijos “Tikslas – Amerika” dalyviams daug papasakojo apie Aušros Vartų parapiją, apie tai, kaip kadaise Šv. Mišių metu lietuviai netilpdavę, o dabar net krikštykla paversta muziejumi – nebėra ką krikštyti.

Rumfordas, Meino valstija, JAV

Patricia Hopkins
Patricia Hopkins – Rumfordo lietuvių bendruomenės narė, kurios namai tiesiog lūžta nuo su Lietuva susijusių eksponatų, nors lietuviškai kalbėti ji moka tiek, kiek ją išmokė jos močiutė. Patricia priėmė ir apnakvindino ekspedicijos dalyvius šiems lankantis Rumforde.
Connie Cassidy
Connie Cassidy padėjo ekspedicijos dalyviams atrasti tautines lietuvių kapines Rumforde ir net sugebėjo gauti jų įsteigimo įstatus.
Charlene Burgi
Charlene gimė ir augo Rumforde, tačiau moka lietuviškai ir yra buvusi Lietuvoje. Ji ekspedicijos savanoriams daugiau papasakojo apie lietuvių gyvenimą Rumforde, JAV.

Kenebunkas, Meino valstija, JAV

Vaida Lowell
Vaida Lowell – JAV LB “Atlantas” pirmininkė, sužinojusi, kad “Tikslas – Amerika” ekspedicija vyks iš Kanados į JAV, pakvietė užsukti padaryti pristatymą Meine, Kenebunkporte. Vaida – jauna ir energinga, drauge su Vaida Labzintyte prieš keletą metų sumaniusios sukurti ir subūrusios vietos lietuvius į lietuvių bendruomenę Meine, kurios anksčiau nebuvo. Pati Vaida yra parašiusi knygą apie Titaniko lietuvius.
Vaida Labžintytė
Vaida Labžintytė drauge su Vaida Lowell – vienos energingiausių lietuvių Meino valstijoje. „Tikslas – Amerika“ ekspedicijos nariai susitiko Vaidą besilankydami Meine pirmą kartą 2017, per pačią pirmąją ekspediciją, o dabar, Kenebunko lietuvių pranciškonų vienuolyne pristatydami ankstesnių ekspedicijų rezultatus, sutiko ją antrą kartą.
Tomas Dundzila
Tomas Dundzila nuo pat pirmųjų „Tikslas – Amerika“ projekto gimimo dienų dar 2017 m. buvo vienas lojaliausių šio projekto gerbėjų, dalinęsis ne viena savo mintimi ir įžvalga su ekspedicijos savanoriais, padėjęs jiems atrasti lietuvišką paveldą JAV.

Jutika, Niujorko valstija, JAV

John Mikalajunas
Nors tėvas John Mikalajunas dabar tarnauja lenkų parapijai, anksčiau, iki uždarymo, dirbo lietuviškojoje. Pats turi tiek lietuvių, tiek lenkų kraujo. „Tikslas – Amerika 2019“ ekspedicijos nariai negalėjo atsisetbėti, kiek jis žino apie Lietuvą ir religinį gyvenimą joje. Tėvas taip pat padėjo rasti buvusios lietuvių bažnyčios vietą Jutikoje, Niujorko valstijoje, JAV.

Ročesteris, Niujorko valstija, JAV

Rimvydas Liutkus
Rimvydas Liutkus yra Ročesterio lietuvių draugijos valdybos narys. Jau po 2017 m. Tikslas – Amerika ekspedicijos Rimvydas klausė – „o kur žemėlapyje Ročesteris?“ Ročesteris buvo aplankytas 2019 m. ekspedicijos metu, o Rimvydas skyrė savanoriams dvi savo dienas ir aprodė visas šio lietuviškas vietas.
Eugenijus Vidmantas
Eugenijus Vidmantas – Ročesterio lietuvių draugijos valdybos narys. Ekspeidicijos savanorius jis sutiko Ročesteryje ir papasakojo apie lietuvius šiame mieste, aprodė lietuviško paveldo vietas.

Klivlandas, Ohajo valstija, JAV

Andris Dunduras
Andris Dunduras – vienas labiausiai Lietuvai atsidavusių asmenų, sutiktų ekspedicijos „Tikslas – Amerika“ kūrėjų svetur. 2018 m. ekspedicijos dalyvius nusivežęs prie namo, kuriame Klivlande žuvo prezidentas Antanas Smetona, antrą kartą ekspedicijos dalyvius jis susitiko 2019 m. ekspedicijos metu Klivlande.
Viktoras Stankus
Viktorą Stankų ekspedicijos dalyviai susitiko tiek 2018, tiek 2019 m. ekspedicijų metu, kai lankėsi Klivlande. Šiųmetės ekspedicijos metu Viktoras parodė ekspedicijos savanoriams ir patį Klivlando miestą, taip pat papasakojo, kuo aplankytoji žymioji Rokenrolo šlovės galerija Klivlande susijusi su lietuvybe.
Rūta Degutis
Rūta Degutienė – Klivlando lietuvių klubo širdis ir siela. Klivlando lietuvių klubas – vieta, kur galima pasijusti it Lietuvoje – pavalgyti lietuviško ir adaptuoto lietuviško maisto (ko vertas vien Lubens – bulvinių blynų patiekalas, pavadintas pagal žymiausią JAV lietuvį krepšinio žaidėją Praną Lubiną!), pasiklausyti gyvos muzikos. Rūta buvo žmogus, kuriam ekspedicijos dalyviai labai dėkingi už galimybę misijos rezultatus 2019 m. pristatyti šiame klube.
Remigijus Belzinskas
Remigijus Belzinskas – lietuviškos šeštadieninės mokyklos Klivlande mokytojas, kuris pakvietė „Tikslas – Amerika“ dalyvius pristatyti projektą mokiniams, o po jų paskaitos aprodė ir pačią mokyklą.

Detroitas, Mičigano valstija, JAV

Almantas Galvanauskas
Almantas Galvanauskas – žmogus, kuriam „Tikslas – Amerika“ dalyviai yra dėkingi už nuolatinį ir jau antrus metus iš eilės vykstantį jų apgyendinimą Ann Arboro mieste, Mičigane.
Janina Ūdrienė
Ūdrienė pati „Tikslas – Amerika 2018“ ekspedicijos metu parodė daug Detroito ir apylinkių lietuviškų vietų, o 2019 m. padėjo suoarganizuoti vieną gausiausių ekspedicijos darbų pristatymų Detroite, Dievo Apvaizdos parapijoje, JAV.

Londonas, Ontarijo provincija, Kanada

Aldona Valaskeviciene
Aldona Valaškevičienė – Aistės močiutės pusseserė. Įdomu yra tai, kad Aistė su ja susitiko pirmą kartą ir tik “Tikslas – Amerika” ekspedicijos dėka – dar būnant Lietuvoje ir ieškant kontaktų Londone, Ontarijuje, paaiškėjo, kad lietuvių bendruomenei šiame mieste vadovaujanti Aldona yra ta pati giminaitė, apie kurią Aistei pasakojo močiutė sakydama, kad ši turi giminių Kanadoje. Laimingo atsitiktinumo dėka kaip tik sutapo, kad Londone Aistė ir Augustinas lankėsi per Londono lietuvių bendruomenės 70 metų sukaktį, kas leido susitikti ir išgirsti istorijas iš daugelio šventės svečių.
Aldona Aistę ir Augustiną priglaudė pas save namuose, jiems papasakojo apie Londono lietuvių bendruomenę ir kodėl teko nugriauti Londono lietuvių bažnyčią.
Edmundas Petrauskas
Edmundas Petrauskas – gyvas ir tryškus lietuvybės Londone, Ontarijo valstijoje, Kanadoje šaltinis, pasidalinęs daug savo prisiminimų su ekspedicijos dalyviais.

Delhajus, Ontarijo provincija, Kanada

Pranas Pargauskas
Kadaise Prano tėvas paliko savo besilaukiančią 8 mėnesį žmoną ir išvyko į Kanadą. Kaip jie tuo metu manė, išsiskyrė labai trumpam, kad pagimdžiusi ji su vaikeliu greitu metu prisijungtų prie išvykusiųjų. Deja, smogė Antrasis pasaulinis karas, Lietuvą užėmė sovietai, ir Prano tėvai taip niekuomet ir nebesusitiko. Prano mama žuvo autoavarijoje Lietuvoje, kai tuo metu dar vaikas Pranas su savo močiute buvo ištremti į Sibirą. Grįžęs į Lietuvą jis nusprendė, kad nenori, jog nežinomybė pasiglemžtų ir jo tėvą, ir nusprendė vykti pas šį į Kanadą. Pranas, jo žmona Teresė ir vaikai pradėjo savo laimę gauti galimybę išvykti iš Sovietų Sąjungos. Tai jiems pavyko tik po 7 metų, prasidėjus atšilimui Sovietų sąjungoje. Nuo to laiko, atvykę į Kanadą, visi čia ir gyvena.
Teresė Pargauskienė
Pranas ir Teresė Aistę ir Augustiną Žemaičius pasitiko Delhajaus miestelyje, Ontarijo provincijoje, aprodė jiems lietuvišką bažnyčią, papasakojo, ką reiškė būti lietuviu šiame tabako plantacijų krašte.

Niujorko miestas, Niujorko valstija, JAV

Danius Glinskis
Danius Glinskis sutiko ekspedicijos „Tikslas – Amerika“ dalyvius jau trečius metus iš eilės – 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. – taip tapdamas vienu lojaliausių misijos palaikytojų, šiuosmet jis pasakojo pats keliavęs po Pensilvanijos platybes pasitelkęs www.tikslasamerika.lt žemėlapį.

Sent Pitesburgas, Florida

Angelė Karnienė
Sent Pitesbergo lietuvių klubo pirmininkė Angelė Karnienė, prieš pat COVID-19 viruso siautulį, 2020 m. pradžioje aprodė Aistei ir Augustinui lietuvių klubo patalpas Floridoje. Papasakojo apie kadaise leistas kasmėnesines “Floridos lietuvių žinias”, kurios ir paskatino nemažą dalį lietuvių vykti pensijos praleisti į Floridą. Tokiu būdu lietuvių klube susitikdavo tiek pirmabangiai, tiek antrabangiai lietuviai, o paskui prisijungė jau ir trečiabangiai, vykdė čia lietuvišką veiklą. Angelė šiuo metu yra grįžusi į vadovaujančias pareigas, tačiau tikisi, kad artimoje ateityje galės jas perleisti jaunesnei kartai.
Aleksas Gedmintas
Pats būdamas sociologas, Aleksas Gedmintas nemažai laiko yra skyręs lietuvybės klausimui JAV tyrinėti ir priėjęs prie išvadų, kad žmogui būdinga ieškoti kažko savo – šeimos, tautiečių ir kt. Būdamas daugybės lietuviškų organizacijų JAV narys Aleksas išlaiko lietuvybę pats ir savo pavyzdžiu moko ir kitus.

Tariame „Ačiū“

Nepaprastai dėkojame visiems, suteikusiems „Tikslas – Amerika 2019“ žinių apie savo miesto, krašto ar regiono lietuviškas vietas – kunigui Jonui Staškevičiui, kunigui Vytautui Staškevičiui, Irene Ross, Juozui Balaišiui, Angelai Ferreirai, Ray Sriubiskis, ponui Bulotai, Vic Navickas, Agnei Butkutei, Edward Brikis, Raymond Vilbikaitis, Loretai Gudynaitei – Savitch, Kanados ambasados Lietuvoje darbuotojams Eglei Jurkevičienei bei Richard Martin – Nielsen.