Apie žemėlapį

„Tikslas – Amerika“ žemėlapis – pirmasis ir vienintelis interaktyvus lietuviškų vietų Amerikoje žemėlapis. Jis padės jums atrasti ir virtualiai – o vėliau gal ir realybėje – aplankyti gausybę nuostabių vietų, kurias sukūrė lietuviai Amerikoje, arba kurios yra glaudžiai susijusios su lietuviais.

Kas pažymėta žemėlapyje?

Žemėlapyje pažymėtos Amerikos lietuvių bažnyčios, didingi Lietuvių klubai ir Lietuvių namai, lietuvių kapinės, lietuviškai pavadintos vietos, paminklai Lietuvai ir lietuviams, svarbios Lietuvos ir lietuvių istorijai vietos, žymių lietuvių kapai ir daugelis kitų vietų, kur yra lietuviškų detalių.

Žemėlapyje nežymimi atskiri nežymių lietuvių kapai, lietuviški dalykai neturintys nuolatinės savo buvimo vietos, lietuviškas paveldas esantis privačiose erdvėse ir nepasiekamas „žmogui iš šalies“, bei vietos, kurių vienintelė sąsaja su Lietuva – kad jų kūrime ar istorijoje dalyvavo lietuvis.

Žemėlapio funkcijos

• Tik paleistas žemėlapis rodo visus lietuviškus objektus.
• Viršuje dešinėje esančiuose meniu galite pasirinkti, kad rodytų tik dalį objektų: tik svarbiausius, tik tam tikrų rūšių („tikėjimas“, „gyvenimas“ ar „atmintis“), tik tam tikrose valstijose ar miestuose esančius.
• Paspaudę ant lietuviško objekto žymeklio išvysite jo trumpą aprašymą ir nuotrauką. Po nuotrauka bus nuoroda į platesnį aprašymą su daugiau nuotraukų (pvz. iš išorės, vidaus, atskirų lietuviškų detalių).
• Paties žemėlapio viršutiniame dešiniame kampe yra mygtukas, kuris žemėlapį išdidina per visą ekraną.
• Žemėlapio apačioje dešinėje yra nupieštas žmogutis, kurį išvilkę ant žemėlapio, galite pamatyti, kaip ta vieta atrodo Google Street View.

Žemėlapio žymėjimai

Lietuviškos vietos žemėlapyje skirstomos į keturias kategorijas; aukštesnės kategorijos žymimos tamsesnėmis spalvomis.

Kuo aukštesnė kategorija, tuo svarbesnė, įdomesnė, patrauklesnė aplankymui, geriau išsilaikiusi yra vieta.

Be keturių kategorijų, pilkai žymimos vietos kurios šiaip jau nėra lietuvių, bet glaudžiai su jais susijusios.

Taip pat, vietos skirstomos į aštuonias rūšis pagal paskirtį. Skirtingų rūšių – skirtingas paveikslėlis.

Visas žymėjimas:

Priskirymas kategorijoms

Čia paaiškiname, kokie objektai priskiriami kuriai kategorijai.

Lietuvių bažnyčių, klubų, muziejų ir kitų lietuviškų pastatų priskyrimas kategorijoms

1 kategorija. Itin ypatingas ar reikšmingas lietuviškas pastatas (turintis daug ar svarbių lietuviškų meno vertybių, labai svarbus architektūriškai, istoriškai ir t.t.).
2 kategorija. Veikiantis pastatas, kuriame daug lietuviškų detalių.
3 kategorija. Veikiantis pastatas, kuriame mažai lietuviškų detalių, arba neveikiantis pastatas, kuriame dar išlikę bent kažkiek lietuviškų detalių.
4 kategorija. Ilgą laiką (40 ir daugiau metų) gyvavęs ar istoriškai svarbus lietuviškas pastatas, kuriame nėra/nebėra lietuviškų detalių, arba nugriauto svarbaus, ilgą laiką gyvavusio, lietuviško pastato vieta.

Pastaba: trumpai gyvavusios ar nesvarbios uždarytos lietuviškos vietos, jei nebeišlikę jokių jų buvimo žymių, žemėlapyje nežymimos. Taip pat, kiek pastate yra lietuviškų detalių, vertinome pagal prieinamas pastato vietas; teoriškai įmanoma, kad kai kuriuose pastatuose, pažymėtuose kaip nebeturinčiuose lietuviškų detalių, jų yra neprieinamose vietose.

Lietuvių kapinių priskyrimas kategorijoms

1 kategorija. Itin didelės, senos ar itin daug ypatingų paminklų turinčios lietuvių kapinės.
2 kategorija. Didelės lietuvių kapinės ir/ar kapinės, kuriose yra ypatingų ar reikšmingų paminklų ir detalių.
3 kategorija. Mažos ar vidutinės lietuvių kapinės, kuriose nėra ypatingų ar reikšmingų paminklų ir detalių.
4 kategorija. Neišlikusios didelės lietuvių kapinės.

Pastaba: neišlikusios mažos ar vidutinės lietuvių kapinės nežymimos. Tarp išlikusių kapinių žymimos tik tokios, kuriose dauguma kapų – lietuvių.

Žymių lietuvių kapų priskyrimas kategorijoms

1 kategorija. Lietuvio, esmingai minimo Lietuvos mokyklų programoje, kapas, kuris dar yra su meniškai labai ypatingu antkapiniu paminklu.
2 kategorija. Lietuvio, esmingai minimo Lietuvos mokyklų programoje, kapas, nepriklausomai nuo paminklo, arba kito žymaus lietuvio kapas su meniškai labai ypatingu antkapiniu paminklu.
3 kategorija. Žymaus lietuvio, neminimo Lietuvos mokyklų programoje, kapas.
4 kategorija. Neišlikęs lietuvio, minimo Lietuvos mokyklų programoje, kapas.

Pastaba: pavieniai nežymių lietuvių kapai nežymimi.

Lietuviškų paminklų ir atminimo lentų priskyrimas kategorijoms

1 kategorija. Itin didelis ar labai meniškai, kultūriškai reikšmingas paminklas su daug lietuviškų detalių.
2 kategorija. Didelis ar meniškai, kultūriškai ypatingas paminklas su daug lietuviškų detalių, arba paminklas, kuris šiaip būtų priskiriamas 1 kategorijai, tačiau stokojantis pakankamai lietuviškų detalių. Taip pat itin visai Lietuvai reikšminga vieta, nors ir nepažymėta paminklu.
3 kategorija. Paprastas nedidelis paminklas ar atminimo lenta (be ar su mažai netekstinių detalių, standartinės formos), arba didesnis/reikšmingesnis paminklas, kuriame lietuviškų detalių mažai.
4 kategorija. Neišlikęs, tačiau ilgą laikotarpį stovėjęs svarbus lietuviškas paminklas, arba Lietuvos / lietuvių istorijai reikšminga vieta, kuri galėtų būti pažymėta atminimo lenta, tačiau nėra niekaip pažymėta.

Pastaba: neišlikę maži, nesvarbūs lietuviški paminklai žemėlapyje nežymimi.
Pastaba: atminimo lentos, kur daug pavardžių ir tarp jų yra vienas ar keli lietuviai, nežymimos (pvz. aukotojų sąrašai, žuvusių visų karo veteranų sąrašai ir pan.), nebent tai būtų išskirtinės svarbos vietos ar asmenybės.

Lietuviškų vietovardžių priskyrimas kategorijoms

1 kategorija. Vietovardžiams nepriskiriama.
2 kategorija. Viena labai svarbi vietovė (gatvė, aikštė, ežeras ir kt.), pavadinta lietuviškai, lietuvio, Lietuvos ar Lietuvos vietovės garbei, arba daug mažesnių tokių vietovių viena šalia kitos, arba viena mažesnė tokia vietovė, kai lietuviškas pavadinimas pažymėtas kaip nors ypatingai, su lietuviškomis detalėmis.
3 kategorija. Pavienė vietovė (gatvė, aikštė, ežeras ir kt.), pavadinta lietuviškai, arba lietuvio, Lietuvos ar Lietuvos vietovės garbei.
4 kategorija. Pavienė nesvarbi vietovė, pavadinta lietuviškai, arba lietuvio, Lietuvos ar Lietuvos vietovės garbei, kai tai nėra niekaip pažymėta prie tos vietovės (nėra gatvės pavadinimo lentelių ir pan.).
Pastaba: asmenų, kurie pagrįstai laikomi ir lietuviais, ir kitataučiais (lenkais, baltarusiais…), vardais pavadintos vietos žymimos tik tada, jei yra labai svarbūs, arba jei jie atsirado lietuvių dėka, arba, tais atvejais, kai asmuo žinomas keliais vardo variantais – jei vadinamos lietuviškomis tų asmenų vardų versijomis.

Kiti klausimai

Objekto lankytinumas

Priskiriant lietuviškas vietas kategorijoms atsižvelgiama ir į galimybes jas aplankyti. Jei kažkokios vietos aplankyti (beveik) neįmanoma, jos kategorija gali būti sumažinama traktuojant, kad detalės, kurių neįmanoma pamatyti, neišlikusios. Ir priešingai, jeigu vieta yra puikiai prieinama eiliniam žmogui (lengvai pasiekiamoje vietoje, kasdien atidaryta ir pan.) jos kategorija gali būti pakelta.
Privačiose erdvėse (kažkieno namie, kieme) susikurtos lietuviškos vietos išvis nežymimos žemėlapyje, nebent jos būtų matomos ir iš viešų erdvių arba jų šeimininkai noriai atvertų tą erdvę lankytojams „iš šalies“.

Kas yra lietuviškos detalės

Lietuviškomis detalėmis laikoma:

1.Užrašai lietuvių kalba.
2.Užrašai, nors ir nelietuviški, kuriuose minima Lietuva, lietuvių kalba, lietuviai, Lietuvos vietovės, Lietuvos istorija.
3.Lietuvos ir jos vietovių vaizdai, lietuvių asmenybių atvaizdai.
4.Lietuvių tautodailės, tautosakos, liaudies ir religinių tradicijų pasireiškimai ir atvaizdai (kryžiai-saulės, margučiai, Užgavėnių kaukės ir t.t.).
5.Tradiciniai Lietuvos ir jos vietovių simboliai (Vyčiai, trispalvės, Gedimino stulpai, miestų herbai, Geležinis vilkas ir t.t.).
6.Lietuvoje esančių, lietuvių sukurtų žymių dalykų (skulptūrų, paveikslų, pastatų ir kt.) kopijos.

Tais atvejais, kai detalę galima vertinti ir kaip lietuvišką, ir kaip nelietuvišką, į ją atsižvelgiama tik jei yra duomenų apie lietuvišką jos kilmę arba ji labai svarbi.

Vien tas faktas, kad objektą sukūrė lietuvis, savaime nėra laikomas lietuviška detale.

Vertinamos tik tos detalės, kurios yra nekilnojamo daikto dalis (vitražai, fasado bareljefai, sienų tapyba ir pan.) arba iš esmės niekada nejudinamos (meno vertybės muziejuje ar bažnyčioje ir pan.). Daiktai, kurie pernešami iš vienos vietos į kitą, nevertinami.

Ar vienas objektas, ar keli?

Vienas pastatas, paminklas ar kitas lietuviškas objektas yra žymimas žemėlapyje kaip vienas atskiras objektas.

Jei viename pastate yra keli tarpusavy nesusiję lietuviški dalykai (pvz. lietuvių muziejus ir lietuvių restoranas), ar skirtingu metu įrengti lietuviški dalykai (pvz. bažnyčios interjeras ir vėliau įrengti vitražai), pastatas vis tiek žymimas kaip vienas objektas.

Jei tie skirtingi dalykai turėtų būti žymimi skirtingais simboliais, parenkamas vienas svarbiausios paskirties simbolis.

Jei pastatai, paminklai ar kitos lietuviškos vietos sudaro vieną kompleksą, kuris sukurtas vienu metu ar vienai bendrai paskirčiai – visa tai žymima kaip vienas objektas.

Tačiau jei prie vieno lietuviško objekto vėliau pastatytas kitas, nesusijęs, kitos paskirties objektas – jie žymimi atskirai.

Lietuvių kapinės žymimos kaip vienas objektas (ir apima visus antkapius, tvoras, vartus). Tačiau jei kapinių teritorijoje pastatyti tiesiogiai nesusiję lietuviški objektai (pvz. neantkapiniai paminklai) – jie žymimi atskirai. Taip pat, jei lietuvių kapinėse yra žymaus lietuvio kapas – jis irgi žymimas atskirai. Tačiau vertinant kapinių priskyrimą kategorijoms, atsižvelgiama ir į jose esančius atskirai pažymėtus objektus.

Kelios besiketrančios, savo kilme susijusios lietuviškos gatvės žymimos kaip vienas objektas.

O jei objekto paskirtis pasikeitė?

Jeigu objekto paskirtis paikeitė, žemėlapyje jis žymimas tuo simboliu (ir vadinamas tuo vardu), koks buvo jo „lietuviškais laikais“ (t.y. tuo metu, dėl kurio objektas yra įtraukiamas į žemėlapį). Pavyzdžiui, jei lietuvių bažnyčia dabar paversta butais, ji žemėlapyje vis vien žymima kaip bažnyčia.

Kokiais maršrutais judėjo „Tikslas – Amerika“ ekspedicijos, kurių metu sukurtas žemėlapis?

Visų „Tikslas – Amerika“ ekspedicijų maršrutai matosi ant šio atviruko, kuris buvo dalintas 2021 m. ekspedicijos pagalbininkams: